چگونه سهام خود را انتقال دهیم

چگونه سهام دار شرکت شویم

چگونه سهام دار شرکت شویم:برای اینکه درباره چگونه سهام دار شرکت شویم بهتر است ابتدا ثبت شرکت سهامی خاص را بطور خلاصه عنوان کنیم این نوع شرکت با حداقل یک میلیون ریال سرمایه اولیه و با حداقل سه نفر عضو هیئت مدیره تشکیل می شود. سمت ها به انتخاب شماست .طبق ماده ۲ قانون تجارت شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب میشود، ولواینکه موضوع عملیات آن اموربازرگانی باشد. شرکت سهامی خاص از حداقل از۳ نفر سهامدار و دو نفر بازرس اصلی و یکی بازرس علی البدل تشکیل می گردد.

اعضاء هیئت مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند.سرمایه شرکت به قطعات مساوی سهام تقسیم میگردد

ثبت شرکت های تخصصی
خرید شرکت سهامی خاص

سهام چیست

ماده ۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت از سهام ارائه نموده است سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی (اعم از سهامی خاص و سهامی عام) است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است و اصلاح ورقه سهم، سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهام آن شخص می باشد است
مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام، در صورت تجزیه طبق ماده ۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت، باید متساوی باشد.

پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام چگونه است؟
نقل و انتقال سهام بی نام نیاز به تنظیم سند رسمی و پرداخت مالیات به مبلغ ۴% به میزان سهام خود را ندارد. سهم مانند دارایی است که باید به راحتی قابل نقل و انتقال یا واگذاری باشد.برگه نقل و انتقال باید هم شامل اسامی خریدار و واگذار کننده باشد و امضا و تایید هر دو طرف برسد. این مراحل در نهایت باید به تایید ممیز اداره مالیات برسد.یکی از پاسخ های چگونه سهام دار شرکت شویم همین مرحله پرداخت مالیاتی است.

چگونه سهام خود را انتقال دهیم

مراحل نقل و انتقال سهام شرکت سهامی در اداره ثبت شرکتها چیست؟
طبق ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اگر سهام بانام باشد ،نقل و انتقال ، باید در دفتر سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر انتقال سهام امضاء کند، پس بعد از پرداخت مالیات باید به تایید اداره ثبت شرکت ها و حتما در روزنامه رسمی چاپ گردد تا اعتبار قانونی داشته باشد ، این هم جواب مناسبی برای سوال چگونه سهام دار شرکت شویم می باشد

اگر نقل و انتقال سهام با نام بر خلاف تشریفات پیس بینی شده ماده لایحه اصلاحی قانون تجارت و همچنین بر خلاف اساسنامه شرکت انجام بگیرد، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است و تنها توافقی است بین افراد سهامدار و چیزی از مسئولیت آنها کم نمیکند.

ثبت شرکت تضامنی

سهام چند نوع می تواند باشد
لایحه اصلاحی قانون تجارت و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، سهام شرکت را در دو نوع “سهام با نام” و “سهام بی نام” است ولی انواع دیگری از سهام می تواند وجود داشته باشد مانند:

الف) سهام بی نام
این نوع سهام به صورت ارائه می توان انتقال داد .یعن یصرف اینکه کسی این نوع سهم را در دست داشته باشد مالک آن محسوب می شود

ب) سهام بانام
این نوع سهم باید در دفتر ثبت شرکت درج شود و در اسناد وروزنامه رسمی هم اطلاعات آن موجود می باشد

پ) سهام ممتاز
طبق تبصره ۲ ماده ۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهام ممتاز سهامی است که با رعایت مقررات قانون تجارت، دارای مزایای خاص و ویژه ای باشد، مانند آنکه به دارنده چنین سهامی سود بیشتری تعلق بگیرد، برای دارنده چنین سهامی حق رای بیشتری در مجامع عمومی قائل شوند، اعضاء هیات مدیره و یا مدیر عامل شرکت صرفا از بین دارندگان سهام ممتاز انتخاب شوند، دارندگان سهام ممتاز دارای حق تقدم خرید سهام جدید شرکت باشند،اما دارندگان سهام ممتاز در صورت انحلال شرکت دارای حقوق و مزایای بیشتری نسبت به سایرین باشند، دارندگان چنین سهامی امکان استفاده ویژه از اموال، دارایی ها و املاک شرکت داشته باشند و امتیازاتی از این دست.

ت) سهام وثیقه
سهام وثیقه که به نام سهام وثیقه مدیران نیز شناخته می شود، صرفا در مورد اعضاء هیات مدیره شرکت های سهامی وجود دارد و از این نوع سهام در مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت نام برده شده است.
هیات مدیره شرکت های سهامی صرفا باید از بین سهامداران شرکت انتخاب شوند و به منظور وجود تضمینی برای جبران خساراتی که ممکن است از سوء مدیریت و تقصیرات مدیران شرکت وارد شود، در نظر گرفته می شود
سهام وثیقه الزاما از نوع سهام بانام است و قابل نقل و انتقال نیست
زمانی که مدیر یا مدیران شرکت مفاصا حساب دوران تصدی و مدیریت خود در شرکت را ارائه ننمایند، سهام وثیقه در صندوق شرکت به عنوان وثیقه و ضمانت باقی خواهد ماند

ث) سهام مدیریتی
مطابق با بند ۶ از ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، سهام مدیریتی مقدار سهامی از یک شرکت است که دارنده آن، طبق اساسنامه شرکت اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیات مدیره شرکت دارد.

ج) سهام کنترلی
بند۷ از ماده ۱ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، سهام کنترلی را حداقل سهامی است که دارنده آن نیاز دارد تا بوسیله آن بتواند اکثریت اعضاء هیات مدیره شرکت را انتخاب نماید تا از این طریق هدایت و کنترل شرکت را به اشخاصی که خودش می خواهد بسپارد.

خرید شرکت آماده
مدارک مورد نیاز نقل و انتقال سهام
۱- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه یا صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء هیأت مدیره ( درصورتیکه اساسنامه شرکت نقل و انتقال سهام را منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده یا هیأت مدیره نموده باشد).
– ۲ارائه برگ گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال ( موضوع تبصره ماده ۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم)
– ۳ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی خریداران سهام درصورتیکه سهامداران جدید شخص حقیقی باشد .
– ۴ارائه تصویر اگهی تأسیس و آگهی آخرین مدیران و برگ نمایندگی نماینده شخص حقوقی، با اذن خرید سهم و درصورتیکه فروشنده شخص حقوقی باشد ارائه برگ نمایندگی با اذن فروش سهم (درصورتیکه خریداران سهام اشخاص حقوقی باشند
– ۵در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت (ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد.
۷- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .
۸- در مواردیکه شرکت, تصویر دفتر ثبت سهام مصدق شده مبنی بر نقل و انتقال سهام را به امضاء هیأت مدیره و خریدار و فروشنده ارائه نماید , ارائه صورتجلسه هیأت مدیره نیاز نمی باشد .
۹- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

آیا نقل و انتقال سهام نیاز به موافقت سهامداران دیگر دارد؟
چنانچه شرکاء تصمیم داشته باشند که نقل و انتقال سهام را مشروط به موافقت مدیران و یا مشروط به موافقت مجامع عمومی باشد، می توانند این موضوع را در اساسنامه شرکت قید نمایند و یا چنانچه این موضوع در اساسنامه شرکت وجود نداشته باشد، با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده این موضوع مورد مشورت و تصمیم گیری قرار بگیرد و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه، از این پس نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص مشروط به موافقت مدیران شرکت و یا مجامع عمومی صاحبان سهام شود.

 

تشریفات واگذاری سهام با حکم قانونی

رویه عملی نقل وانتقال در اداره ثبت شرکت ها که البته توسط دادگاه ها نیز مورد قبول است و همچنین با توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۶۷۵۴ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱، نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص می تواند با قید در اساسنامه شرکت مشروط به موافقت مدیران شرکت و یا مجمع عمومی صاحبان سهام گردد و قانونی که این موضوع را منع کرده باشد وجود ندارد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *