تغییر آدرس شرکت

برای تغییر آدرس شرکت که یکی از موارد اساسنامه نشانی شرکت است که مرکز یا اقامتگاه آن شرکت برای کلیه امور رسمی مثل ابلاغ ها، دعاوی و ارجاع ثالث به منظور مراجعه به شرکت طبق همین آدر س است.
حالا هر وقت این نشانی به هر دلیلی چه در داخل یک شهر و یا استان و چه انتقال به شهر یا استان دیگری تغییر کند باید طبق ضوابط به اداره ثبت شرکتهای آن حوزه اعلام شود و برای مطلع شدن طرف های ثالث در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت درج شود.
این مکان بهتر است ملک اداری باشد و باید بعد از ثبت نیز به مدت دو ماه برای آن ملک به نام شخصیت حقوقی شرکت کد اقتصادی دریافت کرد.تعیین آدرس حوزه مالیاتی بر اساس تقسیم بندی که شده با نشانی شرکت شما تطبیق می شود و به آنجا باید مراجعه شود.
به تناسب آن اگر شعبه ای هم داشته باشید هر کدام از شعبه ها نیز باید به اداره ثبت شرکتهای محل اعلام و سپس در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار درج شود.
صلاحیت اعلام این صورتجلسه با مجمع عمومی فوق العاده است که به اداره ثبت شرکتها اطلاع رسانی میشود.

برای عملیات تصفیه هم تا قبل از اینکه مدیر تصفیه تعیین شود و یا او نشانی دیگری را برای انحلال یا ورشکستگی اعلام کند همان ادرس قبلی که در آخرین روزنامه رسمی به عنوان نشانی قانونی شرکت است معتبر است.

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده جهت تغییر آدرس شرکت باید به امضا اعضا هیئت مدیره رسیده باشد. و در صورت به حد نصاب نرسیدن کلیه اعضا با توجه به نوع شرکت طبق موارد ذیل انجام میوشد:

در تغییر آدرس شرکت با مسوولیت محدود:
مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای را تشکیل داده و صورتجلسه ی مربوط به موضوع را تنظیم می نماید که کلیه ی اعضای شرکت ( شرکا) با قید کردن مقدار سهام خود باید آن را به امضاء برسانند.
در صورتی که تعداد شرکا زیاد باشد مطابق با ماده ۱۰۹ قانون تجارت، هیأت نظار انتخاب شده و اسامی اعضای هیأت نظارت در صورتجلسه تنظیمی درج می گردد و آنها باید صورتجلسه را امضا کنند. این صورتجلسه باید حداکثر یکماه بعد از تاریخی که مجمع تشکیل شده به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی آن به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و ثبت گردد.
هر زمان اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه ی آن به هیأت مدیره داده شده بود، هیأت مدیره باید صورتجلسه ای در رابطه با ثبت تغییر محل تنظیم نمایند و اگر تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر صورت بگیرد پرونده شرکت مربوطه مطابق بادرخواست هیأت مدیره و تنظیم و تصویب صورتجلسه به شهرستان مربوطه ارسال می شود.

تغییر آدرس شرکت در سهامی خاص:
الف)تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
ب)رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت.قابل ذکر است هر گاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت تفویض شده باشد،هیات مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند.چنانچه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد،باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت تغییر آدرس:
۱٫کلیه ی مدارک ثبتی شرکت
۲٫صورتجلسه ی تغییر آدرس تنظیم شده که به امضای سهامداران و یا اعضای هیات مدیره رسیده باشد.
۳٫کلیه ی مدارک تغییرات شرکت(در صورت وجود تغییرات)
زمان تغییر آدرس شرکت:
این مدت بعد از امضا صورتجلسه و ارسال برای اداره ثبت شرکتها حدود ۷ روز کاری درج آگهی در سامانه اداره ثبت شرکتها میشود و پس از آن برای چاپ در روزنامه رسمی اقدام میشود.